تا موفقیت کمپین های خود را بیشتر از آنچه در گذشته با استفاده
از تبلیغات سنتی مانند:بیلبورد یا تبلیغات چاپی داشتید ببینید.