چگونگی جستجوی کاربران در وب

چگونگی جستجوی کاربران در وب

چکیده:

چگونگی جستجوی کاربران در وب را در این مقاله به صورت جامع ارائه می کنیم.طبقه بندی شامل 3 سطح سلسله مراتبی از اهداف اطلاعاتی،ناوبری و معامله ای است.

پس از به دست آوردن ویژگی های هر یک،ما نرم افزاری پیاده سازی کرده ایم که به طور خودکار با استفاده از سیستم موتور جستجوی وب پیش از یک ملیون و  نیم پرس و جوی ارسال شده توسط چند صد هزار کاربر را برسی کرد.

یافته های ما نشان می دهد که پیش از 80%جستجو های وب از نظر ماهیت اطلاعاتی هستن.

و حدود 10% از آن ها پیمایش و معامله می شوند.

به منظور اعتبار سنجی دقیق الگوریتم،ما400 پرس و جو را کد گذاری کردیم و نتایج حاصل از این طبقه بندی دستی را با نتایج تعین شده با روش خودکار مقایسه کردم.

این مقایسه نشان داد که طیقه بندی خودکار دارای دقت74% است.

از 25% باقیمانده سوالات،جستجوی کاربر مبهم یا چند وجهی است و این امر به لزوم طبقه بندی احتمالی اشاره دارد.

ما در مورد چگونگی استفاده از دانش هدف کاربر برای ارائه نتایج هدف مند تر و مرتبط تر در جستجوی وب اطلاعاتی کسب کردیم تا مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند انتخاب منبع :معیار های انتخاب منابع اطلاعات انسانی

چکیده:

همکاران منبع مهمی از اطلاعات در سازمان ها هستند.درنتیجه،مدیران اطلاعات به دنبال تسهیل در استقاده از چنین منبع اطلاعاتی انسانی هستند.

مطالعات مختلفی در مورد تاثیر استفاده از منابع اطلاعات انسانی سازمان ها وجود دارد،اما استفاده از این بینش ها دشواراست.

استراتژی های جستجوی وب

تاثیر وب و نوع کار

علی رغم تعدادی از مطالعات که به تجربه وب و تاکنیک ها و رفتار های جستجو وب می پردازد،روابط خاص بین تجربه و راهبرد های جستجو شناختی به طور گستردهمورد برس قرار نگرفته است.

این مطالعه برسی کرد که چگونه استراتژی های جستجو شناختی 80 شرکت کننده ممکن است با تجربه وب متفاوت باشد.

زیرا انها در 2 وظیفه تعریف شده اند.

  • محقق سازی جستجو
  • کار جسجوی اطلاعات

هر یک از وظایفه تعریف شده از مشارکت کننده شامل یک کار جستجوی کارگردانی و یک کار مرور کلی است.

در حالی که تقریبا هیچ یک از عملکرد های چهارگانه در این سطح اختلاف معنی داری ندارد.

اما در استفاده از راهبرد های جستجو شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد.

کاربران با سطح بالاتری از تجربه در جستجوی وب بیشتر از استراتژی های بخش موازی،موازی توپی و گفتگو،حوزه جستجوی آدرس شناخته شده استفاده می کردند.

در حالی که کاربران با سطح پائین تر در تجربه جستجوی وب بیشتر از استراتژی های گردشکری،مجازی،وابسته به پیوند،بخش متولی موتورهای جستجوی وب استفاده می کردند.

برخی از معروف ترین اقدامات برای ارزیابی سیستم های فیلتر اطلاعات معمولا از کاربران مستقل است.

زیرا در نتیجه  برسی های به دست امده از متخصصان استوار است.

از طرف دیگر،ارزیابی کاربر محور این امکان را به شما می دهد تا برداشت های مختلفی را که کاربران از اجرای سیستم درک کرده اند نشان دهد.

این کار بر روی بحث در مورد مشکل کاربر محور در مقابل ارزیابی سیستم شخصی سازی محتوای وب متمرکز شده است.

که شخصی سازی آن بر اساس یک مدل کاربر است که در دراز مدت(بخش،دسته ها و کلمات کلیدی)

و در کوتاه مدت(بازخورد ارائه شده توسط کاربر) است.

ارزیابی محور کاربر

مبتنی بر پرسشنامه های است که کاربران قبل و بعد از استفاده از سیستم پر کرده اند.

و ارزیابی مرکز محور

بر اساس مقایسه رتبه بندی اسناد به دست آمده از کاریر در یک فرایند انتخاب چند لایه و پایبند است.

برسی های که از جستجوی کاربران واقعی جمع آوری شده بود

ارزیابی کاربر محور انجام شده با 106 کاربر طی 14 روز کاری،داده های ارزشمند را در مورد رفتار کاربران با توجه به موضوغاتی از قبیل ارتباط سند یا اهمیت نسبی،نسبت داده ده به روش های مختلف شخصی سازی ارائه داده است.

نتایج به دست امده به شکل زیر بود:

رضایت عمومی را در هر 2 فرایند شخصی سازی(انتخاب سازگاری و ارائه) در سیستم به طور کلی نشان داده است.

ویژگی های جستجو

انواع مختلف محیط های مبتی بر وب، یکسان هستند؟

گزارش مربوط به سایت  های مربوطه به مطالعه از چهار محیط بازاریابی اطلاعات مختلف مبتنی بر وب (بانک اطلاعاتی کتاب شناختی،OPAC،موتو جستجو،سیستم جستجو) برای منظم بودن در ویژگی های جستجو برای تعین اینکه آیا کاربران رفتا مفاوتی در محیط های مختلف جستجوی وب انجام می دهند،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

امار توصیفی و توزیع فراوانی مربوط به مدت استفاده از،فرمول پرس و جو و مدت زمان،جدول بندی شده است.

تجزیه و تحلیل نشان داد که اختلافاتی در این خصوص وجود دارد.

کاربران با استفاده از OPAC و سیستم جسجوی تخصصی بیشتر به جسجوی گسترده می پردازند.

با کمال تعجب،محیط جستجوی بانک اطلاعاتی کتاب شناختی منجبر به پارسا ترین جستجوی عمومی شد.

اگرچه ممکن است امکانات جستجو مبتنی بر وب در سطح یکسان به نظر برسند،اما کاربران در سطح متفاوتی از جستجو درگیر هستند.

Source:www.engagecontent.com.au